REGULAMIN KURSÓW PROWADZONYCH PRZEZ CENTRALNY OŚRODEK KRAV MAGA
( w skrócie COKM)

DZIAł I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem kursów oraz szkoleń jest Centralny Ośrodek Krav Maga w Kielcach w skrócie COKM.

 

DZIAŁ II

ZAKRES I ORGANIZACJA SZKOLEŃ

 1. Szkolenia, treningi oraz innego rodzaju zajęcia organizowane przez Centralny Ośrodek Krav Maga są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających uprawnienia pozwalające na prowadzenie szkoleń z zakresu: walki wręcz, samoobrony, strzelania bojowego oraz fitness.

 2. Centralny Ośrodek Krav Maga organizuje i prowadzi zajęcia w wyznaczonych terminach zgodnie z harmonogramem. W przypadku nieobecności instruktora, Centralny Ośrodek Krav Maga zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa Centralny Ośrodek Krav Maga zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i umożliwia uczestniczenie w zajęęciach w innym dogodnym dla Kursantów terminie lub zwrot opłaty za odwołane zajęcia.

 3. Kursy odbywają się w miejscach do tego wyznaczonych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu sportowego spełniającego wszelkie wymogi bezpieczeństwa, w szczególności w salach treningowych, klubach, a także w plenerze lub innych miejscach uzasadnionych specyfiką zajęć.

 4. Centralny Ośrodek Krav Maga w przypadku znacznego zmniejszenia się grupy treningowej zastrzega sobie możliwość przerwania kursu, przy czym zobowiązuje się do przedstawienia Kursantom alternatywnej oferty treningowej w podobnej lokalizacji, z podobnymi terminami treningowymi lub w przypadku braku tego typu alternatywnej oferty do zwrotu dokonanej i niewykorzystanej opłaty za pozostały okres rozliczeniowy. W razie nie przyjęcia alternatywnej oferty w zakresie terminu i miejsca zajęć, Kursantowi przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia.

 5. W przypadku odwołania zajęć z winy Centralnego Ośrodka Krav Maga Kursantom przysługuje zwrot opłaty za zajęcia, które się nie odbyły.

 6. Centralny Ośrodek Krav Maga nie bierze odpowiedzialności za zgubione oraz pozostawione bez opieki rzeczy Kursantów oraz osób towarzyszących.

 

DZIAŁ III

WARUNKI UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursach organizowanych przez Centralny Ośrodek Krav Maga jest akceptacja regulaminu przez Kursanta, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. Centralny Ośrodek Krav Maga zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do uczestniczenia w zajęciach osób nie spełniających choćby jednego z warunków wymienionych w Regulaminie.

 

2. Kursant rozpoczynający zajęcia w Centralnym Ośrodku Krav Maga jest przypisywany do grupy początkującej. W razie stwierdzenia przez instruktora, że jego umiejętności pozwalają na uczestniczenie w zajęciach grupy o wyższym stopniu zaawansowania, Kursant może wnioskować do COKM o przeniesienie do grupy o wyższym stopniu zaawansowania.

 3. Kursant przed rozpoczęciem uczestniczenia w zajęciach zobowiązany do przekazania informacji instruktorowi prowadzącemu,jeśli występują przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia w wybranym kursie.

 4. Centralny Ośrodek Krav Maga nie odpowiada za kontuzje ani za nieszczęśliwe wypadki uczestnika w zajęciach powstałe wskutek istnienia przeciwwskazań zdrowotnych, które Kursant powinien ustalić przed rozpoczęciem zajęć.

 5. Każdy Kursant może być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia oferowanego przez COKM lub we własnym zakresie,

 6. W przypadku widocznych przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika (kontuzje, choroby zakaźne itp.), Centralny Ośrodek Krav Maga ma prawo odmówić uczestnikowi praw udziału w zajęciach.

 7. Uczestnicy kursu są zobowiązani do poszanowania mienia należącego do COKM. Kursanci są zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego korzystania ze sprzętów w trakcie zajęć lub nienależytego zachowania podczas przebywania w miejscu prowadzenia zajęć w czasie gdy nie odbywają się zajęcia. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

 8. Na sali podczas treningu mogą przebywać wyłącznie uczestniczący w zajęciach członkowie COKM . Obecność osób postronnych jest dozwolona wyłącznie za zgodą instruktora w specjalnie wyznaczonym miejscu.

 9. Wszystkie osoby przebywające w sali podczas zajęć są zobowiązane do bezwzględnego wykonywania poleceń instruktora.

 10. Uczestnicy kursu COKM winni posiadać odpowiedni strój sportowy w postaci długich lub krótkich spodni treningowych, koszulki, lekkich butów na zmianę z miękką podeszwą, niebrudzące i niebarwiące nawierzchni.

 11. Noszenie w czasie treningu przez uczestników kursu wszelkich ozdób oraz biżuterii, w tym pierścionków, obrączek, zegarków, kolczyków, łańcuszków, oraz innych przedmiotów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu jest zabronione.

 12. Zabrania się w trakcie zajęć, żucia gumy oraz picia napojów alkoholowych, palenia papierosów, zażywania środków odurzających oraz innego typu substancji mogących szkodzić zdrowiu. W przypadku stwierdzenia przez instruktora, że uczestnik zajęć w ich trakcie nie spełnia poleceń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, instruktor może wyprosić taką osobę z zajęć.

 13. Instruktor może nie dopuścić do udziału w zajęciach lub nakazać ich opuszczenie Kursantowi, co do którego można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

14. O wystąpieniu jakiegokolwiek urazu wynikłego podczas zajęć należy niezwłocznie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia. O wszelkich problemach zdrowotnych, wcześniejszych kontuzjach, bólach i ograniczeniach, uczestnik powinien poinformować instruktora prowadzącego przed zajęciami.

 15. Uczestnik kursu ma obowiązek bezwzględnie dostosować się do poleceń instruktora prowadzącego szkolenie oraz dbać o bezpieczeństwo w?asne i współćwiczących.

 16. COKM zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia Kursanta do udziału w zajęciach, jeżeli uzyska informacje, że Kursant poza treningami zachowuje się w sposób stwarzający zagrożenie dla osób trzecich lub został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie skierowane przeciwko życiu lub zdrowiu człowieka.

DZIAŁ IV

OPŁATY

 

  1. Uczestnicy kursu dokonują płatności na pierwszych zajęciach w danym miesiącu lub przedstawiają potwierdzenie dokonania przelewu bankowego w wysokości kwoty określonej za dany okres rozliczeniowy.
  2.  Opłaty wnosi się za miesiąc, kwartał lub rok.

    3. Wysokość opłat określono w cenniku.

     4. Centralny Ośrodek Krav Maga po upływie okresu rozliczeniowego zastrzega sobie prawo zmiany opłat za zajęcia.

     5. Postanowienia 1-4 nie stosuje się w przypadku zajęć indywidualnych.

 

DZIAŁ V

REZYGNACJA Z KURSU

 1. Osoby rezygnujące z uczestnictwa w zajęciach treningowych w danym miesiącu, lub z całego kursu zobowiązane są do poinformowania o tym  instruktora prowadzącego zajęcia.

DZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Nieprzestrzeganie zasad powyższego regulaminu skutkuje wykluczeniem z kursu, skreśleniem z listy uczestników zajęć.

 2. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Centralny Ośrodek Krav Maga lub w drodze dwustronnych ustaleń z Kursantem.

 3. Postanowienia niniejszego regulaminu obejmują wszystkich Kursantów

 4. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa stosownie do stanu faktycznego sprawy.

 5. Centralny Ośrodek Krav Maga zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Telefon

606 966 251

Adres

Marzysz Drugi 20 b   26-021 Daleszyce

Mail

andrzej@kravmaga-samoobrona.pl